مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

بصیرت یعنی این........